Velg en side

Hvordan skal vi gjøre det?

FUN-D Invest AS og FUN-D Fotball AS

For å skaffe et økonomisk fundament, slik at vi lykkes med dette ønsker FUN-D Invest AS å etablere en ny forretningsmodell. Her vil vi kombinere et aksjeselskap som investerer i spillerstallen med et aksjeselskap som etablerer et nytt kommersielt konsept. Dette skal generere inntekter til denne sportslige satsningen som og samtidig gi muligheter for avkastning til investorer i selskapene.

Ambisjonen er at det kommersielle konseptet skal tilbys andre frivillige foreninger og lag i Norge, for å erstatte og supplere sine inntekter som tradisjonelt kommer fra sponsorer og dugnader.

Utviklingen viser at det blir mer og mer krevende å få medlemmer til å stille på dugnad, samtidig som sponsormarkedet er uforutsigbart, spesielt i økonomiske trange tider. Dermed bør timingen for dette være meget god.

Emisjon i FUN-D Invest AS

FUN-D Invest AS skal etablere FUN-D Fotball AS som et heleid datterselskap. FUN-D Invest skal være et rent kommersielt selskap, mens FUN-D Fotball AS investerer i spillerstallen i FK Eik Tønsberg i tråd med NFF’s avtaleverk.

FUN-D Invest AS er stiftet med en aksjekapital på NOK 30.000.-med pålydende NOK 1,- pr. aksje. Etter dette vil det bli gjennomført en emisjon der det utstedes inntil 70.000 aksjer a NOK 100,-, slik at det totalt kan bli inntil 100.000 aksjer i selskapet etter den første emisjonen.

Emisjonen rettes i første omgang mot en del næringslivsinvestorer lokalt, der målet først er å tegne minimum for NOK 1 million (10.000 aksjer) før man lanserer konseptet offentlig.  Målgruppen i den offentlige runden er medlemmer, supportere, klubbens SoMe-følgere, tidligere fotballspillere i FKT og Eik, samt andre personer/selskaper med hjerte for Tønsberg, fotball og frivilligheten.

Kapitalbehovet for å kunne forsterke A-Stallen i FK Eik Tønsberg for 2024, samt å lansere Supporter-Auksjonen, FUN-D Invest AS første kommersielle prosjekt (som du kan lese mer om her (legg ved link)) er imidlertid vesentlig mindre enn fulltegning evt. vill tilføre av kapital. Målsettingen er således i første omgang å tegne min. 35.000 aksjer som vil bli prioritert til sportslig satsning i 2024.

Emisjonen vil således kunne tilføre inntil NOK 7 mill. ved fulltegning. En slik fulltegning ville i så fall sannsynligvis dekke kapitalbehovet for 2-3 år, litt avhengig av sportslig resultater, kombinert med nivået klubben spiller på om 2-3 år som følge av dette.

Et fullstendig informasjonsmemorandum (investeringsdokument) med vedlegg får du her (link til riktig side)

Spillerinvesteringsselskapet FUN-D Fotball AS

FUN-D Invest AS etablerer FUN-D Fotball AS med en aksjekapital på NOK 500.000,- (beløp avhengig av tegning i emisjon 1).

En del inspirasjon og ideer er hentet fra FK Lyn 1896 som etablerte FK Lyn 1896 AS før 2022 sesongen, og med det fikk 2000 aksjonærer som samlet gikk inn med nærmere kr. 9 mill.

Dette resulterte i opprykk uten tap på første forsøk med tidligere Eik-spiller Jan Halvor Halvorsen som trener.

Dette har blitt en vanlig modell i mange norske fotballklubber de siste 10-15 årene.

FK Eik Tønsberg lager en litt annen modell, som kombinerer sportslig og kommersiell satsning på en helt ny måte, som bør øke mulighetene for at investeringen kan gi avkastning.

Samarbeidsavtalens hovedelementer:

  • Spillerinvesteringsselskapet FUN-D Fotball AS kjøper en andel av rettighetene til spillerstallen i FK Eik Tønsberg i forhold til spillerbudsjett.
  • På denne måten får klubben kapital og FUN-D Fotball AS, får samme %-vise andel ved salg, utleie og/eller andre inntekter genert fra inntekter fra spillerne i klubbens A-stall.
  • Aksjeselskapet går inn med et årlig beløp, gjerne satt som en minimumsgrense, som skal finansiere framtidige spillerkjøp, %-sats reguleres årlig.
  • Fordelen for klubben med en slik løsning er at de får støtte til å gjennomføre kjøp og dekke løpende utgifter på spillerne.
  • Aksjonærene i FUN-D Fotball AS kan tjene på et slikt samarbeid om klubben et regnskapsår har netto overskudd etter salg/utleie av spillere.
  • Selskapet tilføres midler via tilskudd fra morselskap både i form av aksjeinnskudd, inntekter fra Supporter-Auksjonen og tilsvarende prosjekter.

Denne modellen betyr altså at FUN-D Fotball AS overtar en del av inntektene ved salg eller utleie av spillere fra A-stallen i FK Eik Tønsberg. Dette er nærmere beskrevet i egen avtale mellom FUND-D Fotball og FK Eik Tønsberg. Videre følger også «Retningslinjer for tredjepartseierskap i økonomiske rettigheter til spillere» fra NFF som eget vedlegg, og disse retningslinjene er også implementert i avtalen med FUN-D Fotball AS og klubben.

Digital dugnad er framtiden for frivillige organisasjoner!

FUN-D Invest AS har en visjon om å videreutvikle den digitale plattformen til ulike tjenester og produkter som vil generere inntekter til lag og foreninger i hele landet. Visjonen på sikt er altså å skape frivillighetens kommersielle univers av digitale tjenester.

Startsiden Megafon (arbeidstittel) vil danne grunnlaget for dette «universet», og her vil selvsagt også Supporter-Auksjonen naturlig høre hjemme i denne tjenesten sammen med andre spennende produkter og tjenester.

Trafikk skal skapes via foreningenes egne medlemslister, foresatt, familiemedlemmer og supportere.

Dette konseptet ligger 1-2 år fram i tid, men er nærmere beskrevet i et eget dokument som kan sendes på forespørsel.  Det forventes at utviklingen av denne tjenesten vil medføre behov for nye emisjoner.